Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: trung bình cộng 2 số là 20. số thứ nhất hơn số thứ 2 8 đơn vị

Toán Lớp 5: trung bình cộng 2 số là 20. số thứ nhất hơn số thứ 2 8 đơn vị

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:số thứ nhất: 24; số thứ hai : 16
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:vì (24+16):2= 20 ( tính chất trung bình cộng)
  và 24-16=8
  nên đáp án là : số thứ nhất = 24;số thứ hai=16
   

 2. Giải đáp:
   ST1: 24
   ST2: 16
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng của 2 số là:
  20 x 2 = 40
   Số thứ 1 là:
  (40 + 8) : 2 = 24
   Số thứ 2 là:
  40 – 24 = 16
          Đáp số: ST1: 24
                       ST2: 16
  mik gửi bài nhek

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai