Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tổng hai số là số lớn nhất có 4 chữ số.Nếu xóa chữ số 9 bên phải số lớn thì được số bé. Tìm hai số

Toán Lớp 5: Tổng hai số là số lớn nhất có 4 chữ số.Nếu xóa chữ số 9 bên phải số lớn thì được số bé. Tìm hai số

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Tổng hai số là số lớn nhất có 4 chữ số.Nếu xóa chữ số 9 bên phải số lớn thì được số bé. Tìm hai số
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số lớn nhất có 4 chữ số là 9999
  nếu xóa số 9 bên phải thì được số bé 
  => số bé là : 999
  số lớn là
  9999 – 999 = 9000
  đáp số : số bé : 999
                số lớn : 9000

 2. Tổng hai số là : 9999 
  Số bé là : 999
  Số lớn là : 9999-999=9000
             Đáp số: Số bé : 999
                          Số lớn : 9000 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh