Toán Lớp 5: tính nhanh : 0,075 x 2021 – 4,1 x 75% + 1,5 tìm a,b,c khác nhau và khác 0 : 0,0c + a,ab + 0,ba = b,cb tl theo cách lớp 5 nha , ai tl đc

Toán Lớp 5: tính nhanh : 0,075 x 2021 – 4,1 x 75% + 1,5
tìm a,b,c khác nhau và khác 0 : 0,0c + a,ab + 0,ba = b,cb
tl theo cách lớp 5 nha , ai tl đc 1 câu cũng đc , tl đc 2 câu vote 5* . tl đc 1 câu vote 4* nha
,

TRẢ LỜI

 1. text{Câu 1}
  0,075 × 2021 – 4,1 × 75% + 1,5
  = ( 0,075 × 10 ) × ( 2021 : 10 ) – 4,1 × 0,75 + 1,5
  = 0,75 × 202,1 – 4,1 × 0,75 + 1,5
  = 0,75 × ( 202,1 – 4,1 ) + 1,5
  = 0,75 × 198 + 1,5
  = 148,5 + 1,5
  = 150
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. 0,075 × 2021 – 4,1 × 75% + 1,5
  = (0,075 × 10) × (2021 : 10) – 4,1 × 0,75 + 1,5
  = 0,75 × 202,1 – 4,1 × 0,75 + 1,5
  = 0,75 × (202,1 – 4,1) + 1,5
  =  0,75 × 198 + 1,5
  = 148,5 + 1,5
  = 150

  Trả lời

Viết một bình luận