Toán Lớp 5: tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x > 10,25

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: tìm x là số tự nhiên bé nhất sao cho : x > 10,25
Viết một bình luận