Toán Lớp 5: Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028. TRẢ LỜI: x = …

By Bình

Toán Lớp 5: Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028.
TRẢ LỜI: x = …

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm x biết trung bình cộng của x và 2,021 là 2,028. TRẢ LỜI: x = …”

Viết một bình luận