Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm x, biết: a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8 b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5 b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5 d. 190 : x = 22,96 = 15,36

Toán Lớp 5: Tìm x, biết:
a. x + 25,6 = 76,5 : 1,8
b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
d. 190 : x = 22,96 = 15,36

Comments ( 2 )

 1. a, x+25,6 = 76,5:1,8
  x+25,6=42,5
  x=42,5-25,6
  x=16,9
  _________________
  b, x-2,46=9,1:3,5
  x-2,46=2,6
  x=2,6+2,46
  x=5,06
  ___________________
  c, 190:x=22,96+15,36
  190:x=38,32
  x=190:38,32
  x=190/(38,32) ≈ 4,9582
   

 2. a. x + 25,6 = 76,5 : 1, 8
      x + 25,6 = 42, 5
               x    = 42, 5 – 25, 6
               x    = 16, 9
  b. x – 2,46 = 9,1 : 3,5
      x – 2, 46 = 2, 6
                   x = 2, 6 – 2, 46
                   x = 0, 14
  d. 190 : x = 22,96 + 15,36 ( ở đây dấu = mình đoán là + nha, chắc là bạn quên shirft )
      190 : x = 38 ,32
                x = 4, 95824…( bài chia có dư nhiều số )
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )