Toán Lớp 5: tìm x: 1.27x ( x – 31)-32=76. 2.0,25x x + 32,6=34,65

Toán Lớp 5: tìm x:
1.27x ( x – 31)-32=76.
2.0,25x x + 32,6=34,65

TRẢ LỜI

 1. \text{1)}
  27 xx ( x -31) -32 = 76
  -> 27 xx ( x -31) = 76 +32
  -> 27 xx (x – 31) = 108
  -> x – 31 = 108: 27 =4
  -> x =4 +31
  -> x =35
  Vậy x = 35
  $\\$
  \text{2)}
  0,25 xx x +32,6 = 34,65
  -> 0,25 xx x = 34,65 – 32,6
  -> 0,25 xx x = 2,05
  -> x = 2,05 : 0,25
  -> x = 8,2
  Vậy x = 8,2

  Trả lời

Viết một bình luận