Toán Lớp 5: rút gon các phân số 3/5;2/20;7/10;69/500;11/1000

Toán Lớp 5: rút gon các phân số 3/5;2/20;7/10;69/500;11/1000

TRẢ LỜI

Viết một bình luận