Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 28 ngày. Sau 8 ngày có 20 người chuyển đi. Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 28 ngày. Sau 8 ngày có 20 người chuyển đi. Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Các suất ăn như nhau).

Comments ( 2 )

 1. # chớp# 
  1 người ăn số gạo chuẩn bị trong số ngày  là : 
  120 x 28 = 3360 ( ngày ) 
  120 người ăn số gạo trong 8 ngày là : 
  120 x 8 = 960 ( số gạo )
  20 người chuyển đi thì còn lại số người là : 
  120 – 20 = 100 ( người )  
  Số gạo còn lại đủ ăn trong số ngày là : 
  ( 3360 – 960 ) : 100 = 24 ( ngày )  
           Đáp số : 24 ngày 

 2. 1 người ăn số gạo đó trong số ngày là:
  120 xx 28 = 3360 (ngày)
  120 người ăn số gạo đó trong 8 ngày là:
  120 xx 8 = 960 (số gạo) 
  Còn lại số người sau khi 20 người chuyển đi là:
  120 – 20 = 100 (người) 
  Số gạo còn lại đủ ăn trong:
  (3360 – 960) : 100 = 24 (ngày)
  Đ/S 24 ngày

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )