Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Người ta phơi 300kg một loại hạt tươi thì thu được 240kg hạt khô. Hỏi lượng nước trong hạt tươi đó là bao nhiêu phần trăm ?

Toán Lớp 5: Người ta phơi 300kg một loại hạt tươi thì thu được 240kg hạt khô. Hỏi lượng nước trong hạt tươi đó là bao nhiêu phần trăm ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số $kg$ nước trong $300kg$ hạt tươi là:
    300-240=60(kg)
   Lượng nước trong hạt tươi đó có số phần trăm là:
    60:300 xx 100 =20(%)
     Đáp số: 20%

 2. $Lượng$ $nước$ $có$ $trong$ $hạt$ $tươi$ $là:$
  $300$ $-$ $240$ $=$ $60$ $(kg)$
  $Lượng$ $nước$ $đó$ $chiếm$ $số$ $phần$ $trăm$ $là:$
  $60$ $÷$ $300$ $×$ $100$ $=$ $20$%
  $Đáp$ $số:$ $20$%
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )