Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: nam có 60 viên bi đỏ và xanh số bi đỏ chiếm 25% tổng số bi tìm số bi xanh

Toán Lớp 5: nam có 60 viên bi đỏ và xanh số bi đỏ chiếm 25% tổng số bi tìm số bi xanh

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
   45 viên bi xanh
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Số bi xanh chiếm là :
       100% – 25% = 75%
  Số bi xanh là :
       60 : 100 x 75 = 45 ( viên )
                  Đáp số : 45 viên bi xanh .

 2. Giải đáp : 
     45 viên bi .
  Lời giải và giải thích chi tiết :
                                                  Giải
  Số viên bi xanh tương ứng 100%
  ⇒Số bi xanh chiếm 100% – 25% = 75%
  số bi xanh là :
   60 : 100 × 75 = 45 (viên )
   Đáp số : 45 viên bi xanh .
  cho cj cảm ơn 5 sao và hay nhất nhs !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh