Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một tổ công nhân sưả đường có 12 người , họ dự kiến hoàn thành công việc trong 10 ngày . Hỏi muốn hoàn thành coong việc đó trong 5 ngày

Toán Lớp 5: một tổ công nhân sưả đường có 12 người , họ dự kiến hoàn thành công việc trong 10 ngày . Hỏi muốn hoàn thành coong việc đó trong 5 ngày thì phải bổ sung thêm bao nhiêu công nhân . ( viết cả tóm tắt )

Comments ( 2 )

 1. Answer
                                           $\text{Tóm tắt:}$
                           $\text{12 người : 10 ngày}$
               $\text{Cần bổ sung : … người để xong trong 5 ngày}$
                                          $\text{Bài giải:}$
                 $\text{1 người làm công việc đó trong số ngày là:}$
                              12 xx 10 = 120 $\text{(ngày)}$
             $\text{Số người để làm xong công việc đó trong 5 ngày là:}$
                              120 : 5 = 24 $\text{(người)}$
                 $\text{Số người cần bổ sung là:}$
                               24 – 12 = 12 $\text{(người)}$
                                       $\text{Đáp số : 12 người}$

 2. Tóm tắt :
  10 ngày : 12 người
  5 ngày : Bổ sung thêm … người ?
  Cách 1 : Rút về đơn vị
  Nếu hoàn thành công việc đó trong 1 ngày thì cần số người là :
  12 xx 10 = 120  ( người)
  Muốn hoàn thành công việc đó trong 5 ngày thì cần số người là :
  120 : 5 = 24  ( người)
  Phải bổ sung thêm số người là :
  24 – 12 = 12  ( người)
  Đáp số : 12  người
  Cách 2 : Tìm tỉ số
  10 ngày gấp 5 ngày số lần là :
  10 : 5 = 2  ( lần)
  Muốn hoàn thành công việc đó trong 5 ngày thì cần số người là :
  12 xx 2 = 24  ( người)
  Phải bổ sung thêm số người là :
  24 – 12 = 12  ( người)
  Đáp số : 12  người
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng