Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người gửi 50 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,55% một tháng. Người đó rút lãi đều đặn mỗi tháng. Hỏi sau 5 tháng người đó

Toán Lớp 5: Một người gửi 50 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,55% một tháng. Người đó rút lãi đều đặn mỗi tháng. Hỏi sau 5 tháng người đó được bao nhiêu tiền gồm cả vốn và lãi?

Comments ( 2 )

 1. Số tiền lãi sau 5 tháng là :
  50 000 000 xx 0,55% xx 5 = 1 375 000 ( đồng )
  Sau 5 tháng người đó được tất cả số tiền là :
  50 000 000 + 1 375 000 = 51 375 000 ( đồng )
                                        Đáp số : 51 375 000 đồng
  #dtkc
   

 2. Sau 5 tháng số tiền lãi của người đó là:
  50000000 : 100 xx 0,55 xx 5 = 1375000 (đồng)
  Sau 5 tháng số tiền gồm cả vốn và lãi của người đó là:
  50000000 + 1375000 = 51375000 (đồng)
  Đ/S: 51375000 đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )