Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày.Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa.Hỏi số gạ

Toán Lớp 5: Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày.Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa.Hỏi số gạo còn lại đó đơn vị sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày.Biết lúc đầu đơn vị có 90 người.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   18 ngày
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số suất ăn cho 90 người trong 30 ngày là :
  30x 90 = 2700 (suất)
  Số suất ăn dành cho 90 người trong 10 ngày là :
  90 x 10 = 900 ( suất )
  Số suất ăn còn lại là :
  2700 – 900 = 1800 ( suất )
  Số người của đơn vị sau khi thêm là :
  90 + 10 = 100 ( người )
  Số gạo còn lại đó đơn vị sẽ đủ ăn trong số ngày là :
  1800 : 100 = 18 ( ngày ) 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gạo thanh niên đó chuẩn bị là:
    (phần)
  Số phần ăn dành cho  người trong  ngày là:
    (phần)
  Số phần ăn còn lại là:
   1800 (phần)
  Tổng số người sau khi nhận thêm là:
   100 (người )
  Số phần ăn còn lại đủ cho  người trong số ngày là:
   18 (ngày)
            Đáp số:  ngày. 
  cho xin ctlhn + vote 5* + cảm ơn = Thank
  $ Người nhà quê ^_^ $

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )