Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một đàn gà có 18 con gà trống. Biết số gà trống chiếm 60% số gà của cả đàn. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà mái. Help!

Toán Lớp 5: Một đàn gà có 18 con gà trống. Biết số gà trống chiếm 60% số gà của cả đàn. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà mái. Help!

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:

  text{Có tất cả số con gà là}

  text{18 : 60% × 100% = 30 ( con gà )}

  text{Số con gà mái là}

  text{30 – 18 = 12 ( con gà mái )}

  text{Đáp số : 12 con gà mái}

 2. $\text{Đàn gà trống có số con là:}$
       $\text{ 18 : 60% x 100% = 30 ( con )}$
  $\text{Số con gà mái có trong đàn:}$
       $\text{ 30 – 18 = 12 ( con )}$
  $\text{ĐÁP SỐ : 12 con }$
  XIN HAY NHẤT NHÉ ^^
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )