Toán Lớp 5: một cửa hàng lương thực có 6075,5 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạ

By Madelyn

Toán Lớp 5: một cửa hàng lương thực có 6075,5 kg gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại
Viết một bình luận