Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2,7,12,17… a, tìm số hạng thứ 200 của dãy số. b, nếu dãy số đó có 2021 số hạng thì trung bình cộng của dãy số đó là bao n

Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2,7,12,17…
a, tìm số hạng thứ 200 của dãy số.
b, nếu dãy số đó có 2021 số hạng thì trung bình cộng của dãy số đó là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a; số 200 của dãy là :  997
  b; trung bình cộng của dãy là : 51 050 046

 2. a , Ta có : Số thứ nhất : 2 = 2 + 0 x 5
  Số thứ hai : 7 = 2 + 1 x 5
  Số thứ 3 : 12 = 2 + 2 x 5
  ….
  Số thứ 200 : = 2 + 199 x 5 = 997
  b , Số thứ 2021 : = 2 + 2020 x 5 = 10 102
  Tổng của dãy số đó nếu có 2 021 số hạng là
  $\frac{(10 102+2)x2021}{2}$ = 102 100 092
  Trung bình cộng dãy số đó nếu có 2 021 số hạng là
  102 100 092 : 2 = 51 050 046

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )