Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán 345 m vải trắng và xanh.Trong đó số m vải xanh chiếm 40 phần trăm.Tính số m vải trắng cửa hàng bán được?

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán 345 m vải trắng và xanh.Trong đó số m vải xanh chiếm 40 phần trăm.Tính số m vải trắng cửa hàng bán được?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số mét vải xanh là:
   345 x 40 : 100 = 138 (m )
  Số mét vải trắng là :
  345 – 138 = 207 ( m )
  Đáp số : 207 mét vải

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mét vải xanh đã bán là :
  345 xx 40 : 100 = 138 ( m )
  Số mét vải trắng được bán là :
  345 – 138 = 207 ( m )
  Đáp số : 207 m vải.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )