Toán Lớp 5: Một bà bán cam, bán cho người thứ nhất 20% số cam đem đi, bán cho người thứ hai 50% số cam còn lại , bán cho người thứ ba 40 quả c

Toán Lớp 5: Một bà bán cam, bán cho người thứ nhất 20% số cam đem đi, bán cho người thứ hai 50% số cam còn lại , bán cho người thứ ba 40 quả cam thì vừa hết . Hỏi người đó đem bán bao nhiêu quả cam ?

TRẢ LỜI

 1.      Số cam bán cho người thứ hai chiếm là :
      ( 100% – 20% ) xx 50% = 40% ( số cam )
       40 quả chiếm số phần là :
        100% – 20% – 40% = 40% ( số cam )
       Số cam người đó đem bán là :
        40 : 40 xx 100 = 100 ( quả )
                        Đáp số : 100 quả cam .

  Trả lời
 2. Số cam bán cho người thứ hai chiếm số % là :
       (số cam)
        quả cam chiếm số phần % là :
         (số cam)
        người đó đem bán số quả cam là :
        40%÷40%×100=100 (quả cam)
   

  Trả lời

Viết một bình luận