Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 150 m chiều rộng bằng 60% chiều dài Tính chiều rộng Tính diện tích mảnh đất đó trên mảnh đất ngư

Toán Lớp 5: Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 150 m chiều rộng bằng 60% chiều dài Tính chiều rộng Tính diện tích mảnh đất đó trên mảnh đất người ta dành 30% đất để trồng lúa tính diện tích đất trồng lúa tính diện tích đất còn lại
Đề đúng nha cần gấp có thể

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
        150xx60:100=90 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
        150xx90=13500 (m^2)
  Diện tích trồng lúa là:
        13500xx30:100=4050 (m^2)
  Diện tích đất còn lại là:
        13500-4050=13050 (m^2)
                   Đáp số: Diện tích mảnh đất: 13500 m^2.
                                   Diện tích trồng lúa: 4050 m^2.
                                   Diện tích đất còn lại: 13050 m^2.

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Đổi 60% = 3/5 , 30% = 3/10
  Chiều rộng mảnh đất là:
  150 : 5 x 3 = 90 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  150 x 90 = 13500 (m^2)
  Diện tích đất trồng lúa là:
  13500 : 10 x 3 = 4050 (m^2)
  Diện tích đất còn lại là:
  13500 – 4050 = 9450 (m^2)
                   Đáp số: đất trồng lúa: 4050 m^2
                                  đất còn lại: 9450 m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )