Toán Lớp 5: Lớp 5B có 54 học sinh, trong đó 24 học sinh nữ. Tính: a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp. b) Tỉ số phần tr

Toán Lớp 5: Lớp 5B có 54 học sinh, trong đó 24 học sinh nữ. Tính:
a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp.
b) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh nam.
c) Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lớp 5B có 54 học sinh, trong đó 24 học sinh nữ. Tính: a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp. b) Tỉ số phần tr”

 1. a, Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:
        $\dfrac{24}{54}$ × 100% = 44,4%
   b, Lớp đó có số học sinh nam là:
              54 – 24 = 30 (nam)
   Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh nam là:
        $\dfrac{24}{30}$ × 100% = 80%
  c,Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữ là:
        $\dfrac{30}{24}$ × 100% = 125%
                      Đáp số:  a, 44,4%
                                    b, 80%
                                    c, 125%

 2. a) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp.
  $\frac{24}{54}$x100% = 44,44%
  b) Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh nam.
  $\frac{24}{54-24}$x100% = 80%
  c) Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh nữ
  $\frac{54-24}{24}$x100% = 125%

Viết một bình luận