Toán Lớp 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a. Số thập phân bằng với số 14,07 là: A. 14,70 B. 14,007

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a. Số thập phân bằng với số 14,07 là:
A. 14,70 B. 14,007 C. 4,07000 D. 14,0007
b. 9m 8cm = ………..m
A. 9,8 B. 9,08 C. 9,80 D. 9,008
c. Số thập phân 0,10000 có thể viết là:
A.
1
10
B.
1
100
C.
1
1000
D.
1
10000

d. Trong các số 304,705; 340,705; 304,507; 340,507. Số lớn nhất là:
A. 304,705 B. 340,507 C. 304,507 D. 340,705
Viết một bình luận