Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hùng có 18 viên bi, Dũng có nhiều hơn Hùng 4 viên bi, Dương có số bi bằng trung bình cộng số bi của Hùng và Dũng . Thắng có số bi kém

Toán Lớp 5: Hùng có 18 viên bi, Dũng có nhiều hơn Hùng 4 viên bi, Dương có số bi
bằng trung bình cộng số bi của Hùng và Dũng . Thắng có số bi kém trung bình
cộng số bi của cả bốn bạn là là 6 viên bi. Tìm số bi của Thắng .

Comments ( 2 )

 1.      Dũng có số bi là :
       18 + 4 = 22 ( viên )
       Dương có số bi là :
      ( 22 + 18 ) : 2 = 20 ( viên )
      Tổng số bi của 3 bạn đó là :
       22 + 18 + 20 = 60 ( viên )
  Ta có : ( Hình vẽ )
      Trung bình cộng số bi của 4 bạn là :
         ( 60 – 6 ) : 3 = 18 ( viên ) 
       Số bi của Thắng là :
         18 – 6 = 12 ( viên )
                 Đáp số : 12 viên bi . 

  toan-lop-5-hung-co-18-vien-bi-dung-co-nhieu-hon-hung-4-vien-bi-duong-co-so-bi-bang-trung-binh-co

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dũng có số viên bi là:
         18 + 4 = 22 (viên bi)
  Dương có số bi là:
        (18 + 22) : 2 = 20 (viên bi)
  Tổng số bi của 3 bạn là:
           18 + 22 + 20 = 60 (viên bi)
  Trung bình cộng số bi của 4 bạn là:
           (60 – 6) : 3 = 18 (viên bi)
  Thắng có số viên bi là:
              18 – 6 = 12 (viên bi)
                          Đáp số: 12 viên bi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung