Toán Lớp 5: Hòa nói đã ăn 1,5 chiếc bánh . Hãy viết số bánh Bình ăn dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng hỗn số

By Việt Hòa

Toán Lớp 5: Hòa nói đã ăn 1,5 chiếc bánh . Hãy viết số bánh Bình ăn dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng hỗn số
Viết một bình luận