Toán Lớp 5: hiệu của hai số là 175 nếu số bé tăng 13 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì số lớn bằng 5/3 số bé mới tìm số bé ban đầu ?

By Diễm Phúc

Toán Lớp 5: hiệu của hai số là 175 nếu số bé tăng 13 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì số lớn bằng 5/3 số bé mới tìm số bé ban đầu ?
Viết một bình luận