Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: hiện nay bố hơn con 30 tuổi và tuổi bố gấp 4 lần tuổi con . hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con ?

Toán Lớp 5: hiện nay bố hơn con 30 tuổi và tuổi bố gấp 4 lần tuổi con . hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con ?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Tuổi của bố hiện nay là:}$
  $\text{30 : ( 4 – 1 ) × 4 = 40 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi của con hiện nay là:}$
  $\text{40 – 30 = 10 ( tuổi )}$
  $\text{Tuổi của bố khi gấp 3 lần tuổi của con là:}$
  $\text{30 : ( 3 – 1 ) × 3 = 45 ( tuổi )}$
  $\text{Sau số năm tuổi của bố gấp 3 lần tuổi con là:}$
  $\text{45 – 40 = 5 ( năm )}$
  $\text{Đáp số: 5 năm}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. $\text{ @HV }$
  Sơ đồ số phần bằng nhau
  Tuổi bố:    |—–|—–|—–|—–|
  Tuổi con:  |—–|
  Hiệu số phần bằng nhau là:
            4 – 1 = 3 (phần)
  Tuổi bố hiện nay là:
            (30 : 3) x 4 = 40 (tuổi)
  Tuổi con hiện nay là:
            (30 : 3) x 1 = 10 (tuổi)
  Để gấp 3 lần tuổi con thì tuổi bố là:
            (30 : 3) x 3 = 45 (tuổi)
  Sau số năm để tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là:
            45 – 40 = 5 (năm)
  Đáp số: 5 năm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh