Toán Lớp 5: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là: A.0,5 %

Toán Lớp 5: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là:
A.0,5 % B. 5%
C.25% D. 50%
Câu 2:(1điểm): Phân số được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là :
A. 75% B. 50%
C. 25% D. 30 %
Câu 3: (1 điểm) Số dư trong phép chia 45,8 : 3 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là :
A. 2 B.0,2
C.0,02 D. 0,002
Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 3 : 6,25 là :
A. 0,48 B. 0,048
C. 4,8 D. 48
Câu 5: (1 điểm) Một động cơ mỗi giờ tiêu thụ hết 0,6 lít dầu . Có 21 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong số giờ là:
A. 3 giờ B. 35 giờ
C. 4giờ D. 4,5 giờ
Câu 6: (1 điểm) Một bước chân của Hương dài 0,4m. Hương phải bước số bước để đi hết đoạn đường dài 140m là :
A. 56 bước B. 35 bước
C. 560 bước D. 350 bước

TRẢ LỜI

 1. #Lp
  1) D
  Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là :
  25 : 50 = 25/50 = 50/100 = 50%
  => Giải đáp : D
  2) Thiếu phân số , tí bạn bổ sung giúp mình .
  3) C
  45,8 : 3 = 15,26
  Số dư là :
  45,8 – 3 xx 15,26 = 0,02
  => Giải đáp : C
  4) A
  Trình bày trong ảnh 
  5) B
  Có 21 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong số giờ là :
  21 : 0,6 = 35 ( giờ )
  => Giải đáp : B
  6) D
  Hương phải bước số bước chân để đi hết đoạn đường dài 140m là :
  140 : 0,4 = 350 (  bước )
  => Giải đáp : D

  toan-lop-5-hay-khoanh-tron-vao-chu-cai-dat-truoc-cau-tra-loi-dung-cau-1-1-diem-ti-so-phan-tram-c

  Trả lời

Viết một bình luận