Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Giải bài toán Mua 5kg đường phải trả 85 000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền? Giải bài toán Mua 4m vả

Toán Lớp 5: Giải bài toán
Mua 5kg đường phải trả 85 000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?
Giải bài toán
Mua 4m vải phải trả 80 000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?
Giúp mình 2 bài

Comments ( 2 )

 1. 1,                      Giải
   1kg đường thì phải trả số tiền là:
          85000:5=17000(đồng).
    3,5kg đường thì phải trả số tiền là:
           17000×3,5=59500(đồng).
                        Đáp số….
  2,                      Giải
    Mua 1m vải thì phải trả số tiền là:
             80000:4=20000(đồng).
    Mua 6,8m vải thì phải trả số tiền là:
              20000×6,8=136000(đồng).
                             Đáp số….
  __________chúc bạn học tốt_________
   

 2. Bài 1 :
  Mua 1 kg đường phải trả :
  85000 : 5 = 17000 ( đồng )
  Mua 3,5kg đường phải trả :
  17000 xx 3,5 = 59500 ( đồng )
  Bài 2 :
  Mua 1 m vải phải trả :
  80000 : 4 = 20000 ( đồng )
  Mua 6,8 m vải phải trả :
  20000 xx 6,8 = 136000 ( đồng )
  Phải trả số tiền nhiều hơn :
  136000 – 80000 = 56000 ( đồng )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình