Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đường kính của bánh xe đạp là 65 cm. Để nhười đi xe đạp đi được quãng đường là 2041 m thì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng?

Toán Lớp 5: Đường kính của bánh xe đạp là 65 cm. Để nhười đi xe đạp đi được quãng đường là 2041 m thì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng?

Comments ( 2 )

 1. Chu vi bánh xe là :
  65 × 3,14 = 204,1 (cm)
  Đổi 2041 m = 204 100 cm
  Để người đi xe đạp đi được quãng đường là 2041 m thì mỗi bánh xe phải lăn số vòng là :
  204100 : 204,1 = 1000 (vòng)
            Đáp số : 1000 vòng

 2. Giải đáp:
   1000 vòng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 65 cm = 0,65m
  Chu vi của bánh xe là:
  0,65 × 3,14 = 2,041 (m)
  Mỗi bánh xe phải lăn số vòng để đi được quãng đường 2041m là:
  2041 : 2,041 = 1000 (vòng)
  Đáp số: 1000 vòng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )