Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Đổ 52,7 lít nước mắm vào 3 cái can Biết can thứ nhất ít hơn can thứ hai 3,5 lít và nhiều hơn can thứ ba 6 lít tìm mỗi số lít nước mắm m

Toán Lớp 5: Đổ 52,7 lít nước mắm vào 3 cái can Biết can thứ nhất ít hơn can thứ hai 3,5 lít và nhiều hơn can thứ ba 6 lít tìm mỗi số lít nước mắm mỗi can

Comments ( 2 )

 1. Bài giải:
  Gọi số lít ở can 1 là x
  Gọi số lít ở can 2 là x + 3,5
  Gọi số lít ở can 3 là x – 6
  Tổng 3 can là : x + ( x + 3,5 ) + ( x – 6 ) = 52,7
  => 3x – 2,5 = 52,7
  => 3x = 55,2
  => x = 55,2 : 3
  => x = 18,4
  Vậy :
  Can thứ 1 là : 18,4 lít
  Can thứ 2 là : 18,4 + 3,5 = 21,9 lít
  Can thứ 3 là : 18,4 – 6 = 12,4 lít

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số lít ở can 1 là 
  Gọi số lít ở can  là x+3,5
  Gọi số lít ở can 3 là x-6
  Tổng 3 can là : x+(x+3,5)+(x-6)=52,7
  ⇒3x-2,5=52,7
  ⇒3x=55,2
  ⇒x=55,2:3
  => x = 18,4
  Vậy :
  Can thứ 1 là : 18,4 lít
  Can thứ 2 là : 18,4+3,5=21,9 lít
  Can thứ3 là : 18,4-6=12,4 lít
                             #HOANGBACH3014

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )