Toán Lớp 5: Điền số thích hợp 7m 5mm = -.cm 9 tấn 5 yến =…tạ 6 ha 4dam2 =-.. km2 387dm2 5cm2 = -m2

By Huyền Thư

Toán Lớp 5: Điền số thích hợp
7m 5mm = …..cm
9 tấn 5 yến =…tạ
6 ha 4dam2 =…… km2
387dm2 5cm2 = ….m2
Viết một bình luận