Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số khác nhau nhỏ hơn 1?

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số khác nhau nhỏ hơn 1?

Comments ( 2 )

  1. gọi số các số hạng dưới dạng a,bc :
    ta có : a có 10 cách chọn 
               b có 9 cách chọn 
               c có 8 cách chọn 
    ⇒ có tất cả : 10 x 9 x 8 = 720 ( số )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )