Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 65,35 tấn hàng thuê một chiếc xe chởvềkho. Mỗi chuyến chỉchởđược nhiều nhất 4,5 tấn hàng. Hỏi cần ít nhất bao nhiê

Toán Lớp 5: Có 65,35 tấn hàng thuê một chiếc xe chởvềkho. Mỗi chuyến chỉchởđược nhiều nhất 4,5 tấn hàng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến đểchởhết sốhàng trên vềkho?

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta có : 65,35 : 4,5 = 14 (dư 2,35)}$
  $\text{Vì còn thừa 2,35 tấn nên cần thêm 1 chuyến nữa để chở hết số tấn hàng đó}$
  $\text{Vậy phải cần ít nhất : 14 + 1 = 15 (chuyến) để chở hết số hàng trên về kho.}$
  $\text{Đáp số : 15 chuyến}$

 2. Giải;
  Số chuyến đi để chở 65,35 tấn hàng là:
     65,35 : 4,5 = 14,522… ( chuyến )
  Số chuyến đi để chở hết hàng về kho là:
     14 + 1 = 15 ( chuyến )
  Đáp số: 15 chuyến xe
  @Rin

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )