Toán Lớp 5: Câu 4: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta : 5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha 12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 5: Câu 4: Đổi các số đo sau thành đơn vị đo héc – ta :
5 ha 24 dam2 = ………… ha 26 dam2 = …………. ha
12 km2 = ………… ha 4 ha 33 m2 = ………… ha
Viết một bình luận