Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 1:Điền đúng(Đ) hoặc sai(S) b.200 + 3 + 4/10 + 5/1000 = 203,45 (…) Câu 2:Chia 14,45 kg kẹo vào các túi, mỗi túi có 425 g kẹo.

Toán Lớp 5: Câu 1:Điền đúng(Đ) hoặc sai(S)
b.200 + 3 + 4/10 + 5/1000 = 203,45 (…)
Câu 2:Chia 14,45 kg kẹo vào các túi, mỗi túi có 425 g kẹo. Hỏi được tất cả bao nhiêu túi kẹo?
a.304 b.340 c.34 d.43
Câu 3:Nếu số tự nhiên x chia cho 48 dư 19 thì x chia cho 16 có số dư là bao nhiêu?
a.19 b.15 c.13 d.3
Câu 4:Tính giá trị biểu thức 48, 3 +134/100 + 50 : 16 có kết quả nào?
a.52,765 b.527,65 c.64,825 d.80,89
Câu 5: Đặt tính rồi tính
a) 9,558 : 2,7 b)19,152 : 3,6 c)13,04 : 2,05
Câu 6: Chia 10,45 kg bánh vào các hộp, mỗi hộp 0,35 kg bánh. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu hộp bánh như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam bánh?(làm đầy đủ các câu lời giải)
Câu 7: Tìm x
a) x : 0,25 + x x11 =24 b) x x 8,01 – x : 100 =38
c) 3,45 x x = 9,66 d) 2,21 😡 =0,85

Comments ( 1 )

 1. Câu 1 S
  Câu 3:57
  Câu4:a
  Cau5a 9,558 :2, 7 =3, 54
  B:19, 152:3, 6=5, 32
  C:13, 04:2, 05=6, 360975

  u

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung