Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 1: chữ số 9 trong số 86,195 có giá trị là : A. 9. B.9/100. C. 9/1000 Câu 2:Nam có 9 viên bi đỏ và 15 viên bi xanh . Tỉ

Toán Lớp 5: Câu 1: chữ số 9 trong số 86,195 có giá trị là :
A. 9. B.9/100. C. 9/1000
Câu 2:Nam có 9 viên bi đỏ và 15 viên bi xanh . Tỉ số % của bi đỏ với bi xanh là:
A. 100%. B. 80%. C. 60%. D 40%
Câu 3: số thập phân có chín mươi lăm đơn vị ,ba phần trăm và tám phần nghìn là:
A.95,083. B.95,038. C.59,380. D.59,830
Câu 4: biết 40% của một số bằng 76 . Vậy số đó là :
A190. B191. C1234. D12340
Câu 5:giá trị biểu thức 1,78•4,25•5,75•1,78 là:
Câu6:
2050kg =……tấn
4m5dm……m
9000dam2…..km2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: chữ số 9 trong số 86,195 có giá trị là :
  A. 9.        B.9/100.       C. 9/1000
  Câu 2:Nam có 9 viên bi đỏ và 15 viên bi xanh . Tỉ số % của bi đỏ với bi xanh là: 
  A. 100%.     B. 80%.     C. 60%. (9 : 15 x 100 = 60 %)   D 40%
  Câu 3: số thập phân có chín mươi lăm đơn vị ,ba phần trăm và tám phần nghìn là: 
  A.95,083.  B.95,038.    C.59,380.  D.59,830
  Câu 4: biết 40% của một số bằng 76 . Vậy số đó là : 
  A190. (76 : 40 %) B191.   C1234.  D12340   
  Câu 5:giá trị biểu thức  1,78•4,25•5,75•1,78 là: 
  1,78•4,25•5,75•1,78
  = 7,565 •5,75•1,78
  = 43,49875 •1,78
  = 77,427775
  Câu6: 
  2050kg = 2,05 tấn (1 tấn = 1000 kg => 2050 kg = 2050/1000 tấn = 2,05 tấn )
  4m5dm = 4,5 m (1 m = 10 dm => 4m5dm = 45 dm = 45/10 m = 4,5 m)
  9000dam2 = 0,9 km2 (1km2 = 10 000 dam2 => 9 000dam2 = 9 000/10 000 km2 = 9/10 km2 = 0,9 km2)

 2. 1. Chọn B
  2. Chọn C
  3. Chọn B
  4. Chọn A
  5. 1,78. 4,25. 5,75. 1,78
  = 7, 565 . 10,235
  = 77, 427775
  6. 2050kg = 2,05 tấn
  4m5dm =  4,5 m
  9000dam² = 0,9 km²
  Chúc bạn học tốt!!
  mindayy❤
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )