Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 3: (1đ) Vườn hoa hình tròn chu vi 31,4m. Tính diện tích bồn hoa đó? Bài 4: 2đ) Quãng đường từ A đến B dài 360 km. Ô tô đi từ A đến

Toán Lớp 5: Bài 3: (1đ) Vườn hoa hình tròn chu vi 31,4m. Tính diện tích bồn hoa đó?
Bài 4: 2đ) Quãng đường từ A đến B dài 360 km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi:
a) Sau khi đi được 4 giờ, ô tô còn cách B bao nhiêu km?
b) Sau khi đi được 4 giờ, vận tốc ô tô tăng 20 km/giờ. Hỏi sau bao lâu xe về đến B?
Bài 5: Tính nhanh: (1đ)
102 x 9,4 – 9,4 – 9,4 + 50 x 1,2

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3.
  Độ dài đường kính là:
         $31,4:3,14=10$ (mét).
  Độ bài bán kính là:
         $10:2=5$ (mét).
  Diện tích vườn hoa là:
         5xx5xx3,14=78,5 (m$^2$).
              Đáp số: 78,5m$^2$.
  4.
  a) Sau 4 giờ, ô tô đi được:
         60xx4=240 (ki-lô-mét).
  Sau 4 giờ, ô tô cách B là:
         360-240=120 (ki-lô-mét).
  b) Sau 4 giờ, vận tốc ô tô là:
         60+20=80 (ki-lô-mét trên giờ).
  Thời gian để ô tô đến B là:
         120:80=1,5 (giờ).
           Đáp số: a) 120 ki-lô-mét.
                          b) 1,5 giờ.
  5.
  102xx9,4-9,4-9,4+50xx1,2
  =9,4xx(102-1-1)+60
  =9,4xx100+60
  =940+60
  =1000.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh