Toán Lớp 5: Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có 3 chữ số?

By Kim Xuân

Toán Lớp 5: Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có 3 chữ số?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 2: Tìm TBC các số chẵn có 3 chữ số?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số số hạng  các chữ số chẵn có 3 chữ số  là : 
  ( 998 – 100 ) : 2+1 =450 số
  Tổng số của số các chữ số chẵn có 3 chữ số là : 
  450 x (100 + 998 ) : 2 = 247050
   Trung bình cộng của các số chẵn có 3 chữ số là : 
  247050 : 450 = 549
   Đ/S: 549

  Trả lời
 2. Dãy số chẵn có 3 chữ số là : 100 ; 102 ; 104 ; … ; 998
  Trung bình cộng của các số chẵn có 3 chữ số là :
  ( 998 + 100 ) : 2 = 549
                             Đáp số : 549
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận