Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 2 :môt người bán cam , lần 1 bán 1/2 số cam và 1 quả . Lần thứ hai bán 1 /2 số cam còn lai và 1 quả .lần 3 người đó bán 1/2 số cam

Toán Lớp 5: Bài 2 :môt người bán cam , lần 1 bán 1/2 số cam và 1 quả . Lần thứ hai bán 1 /2 số cam còn lai và 1 quả .lần 3 người đó bán 1/2 số cam còn lại sau 2 lần và 1 quả . Cuối cùng người đó còn 10 quả . Hỏi lúc đầu có bao nhiêu quả cam

Comments ( 2 )

 1. Giai
  Số quả cam trước khi đi bán lần 3 là:
  ( 10+1 ) x 2 = 22 (quả)
  Số quả cam trước khi đi bán lần 2 là:
  ( 33+1 ) x 2 = 46 (quả)
  Lúc đầu có số quả cam là :
  (68+1) x 2 = 94 (quả)
        Đ/S : 94 quả
   

 2. Trước khi bán lần 3 có:
  $(10+1)×2=22 (quả)$
  Trước khi bán lần 2:
  $(22+1)×2=46 (quả)$
  Trước khi bán lần 1 hay lúc đầu có:
  $(46+1)×2=94 (quả)$
  Đáp số : $94$ quả 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )