Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1. Một đội công nhân dự kiến trồng 15ha rừng và đã trồng được 4,5ha rừng. Hỏi: a) Đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế

Toán Lớp 5: Bài 1. Một đội công nhân dự kiến trồng 15ha rừng và đã trồng được 4,5ha rừng. Hỏi:
a) Đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch.
b) Đội công nhân đó còn phải thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch nữa ?
Bài 2. Người ta phơi 300kg một loại hạt tươi thì thu được 240kg hạt khô. Hỏi lượng nước trong hạt tươi đó là bao nhiêu phần trăm ?
giúp mik với mik cho 5* + 1 cảm ơn nha

Comments ( 2 )

 1. bài 1 :
  a) Đội đó đã thực hiện được số % trong kế hoạch là
  $4,5$ : $15$ x $100$ =  $30$%
  b) Đội còn phải thực hiện số % trong kế hoạch là:
  $100$% – $30$% =$70$%
  Đ/S : a) $30$%
           b) $72$%
  bài 2 :
  Lượng nước có trong hạt tươi là:
       300 – 240 = $60$ ( kg )
  Lượng nước đó chiếm số phần trăm là:
       60 : 300 = $0,2$
       0,2 = 20%
            Đáp số: $20$%
   

 2. Bài 1:
  Bài giải
  a) Đội đó đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là:
  $\text{4,5 ÷ 15 = 0,3 = 30%}$
  b) Đội công nhân đó còn phải thực hiện số phần trăm kế hoạch nữa là:
  $\text{100% – 30% = 70%}$
  Đáp số : a) $\text{30%}$
                b) $\text{70%}$
  Bài 2:
  Bài giải
  Lượng nước có trong hạt tươi là:
  $\text{300 – 240 = 60 }$ ( kg )
  Lượng nước trong hạt tươi đó là số phần trăm là:
  60 ÷ 300 = 0,2 = 20%
  Đáp số: 20%
  @dautay17747

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )