Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: a)Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 150m2. Người ta tăng chiều dài thêm 10% thì diện tích mảnh đất mới …..m2 b) Tỉ lệ nước tr

Toán Lớp 5: a)Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 150m2. Người ta tăng chiều dài thêm 10% thì diện tích mảnh đất mới …..m2
b) Tỉ lệ nước trong hạt cà phê tươi là 22%. Có 1 tấn hạt cà phê tươi đem phơi khô. Lượng cà phê khô thu được chỉ có tỉ lệ nước là 4%. Vậy khối lượng cà phê khô thu được là: …..kg.

Comments ( 1 )

 1. 1) Giải
  Chiều dài mảnh đất lúc sau chiếm :
         100% + 10% = 110 % ( chiều dài mảnh đất lúc đầu)
  Diện tích mảnh đất lúc sau chiếm :
         100% x 110% = 1,1 = 110% (diện tích mảnh đất lúc đầu )
  Diện tích mảnh đất lúc sau là :
       150 : 100 x 110 = 165 ( m²)
           Đ/S: 165 m²
  _____________________________________________
  2)   Giải
  Đổi : 1 tấn =1000 kg
  Lượng cà phê nguyên chất  trong 1000 kg cà phê tươi là :
         1000 : 100 x ( 100 – 22)  = 780 ( kg)
  Khi đem phơi 1000 kg cà phê tười thì lượng cà phê nguyên chất ko đổi .
  ⇒ Trong lượng cà phê khô thu được cũng có 780 kg cà phê nguyên chất .
  Lượng cà phê khô thu được là :
          780 : ( 100 – 4) x 100 =812,5 ( kg)
         Đ/S: 812,5 kg  
    

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )