Toán Lớp 5: a) 25 tấn 28 kg = ……… tấn b) 4237 m2 = ………..ha c) 14dm 3cm = ………. dm d) 20 ha = …………. km2 b) 4237 m2 = ………..ha d) 20 ha = …………. km2

By Thảo

Toán Lớp 5: a) 25 tấn 28 kg = ……… tấn b) 4237 m2 = ………..ha
c) 14dm 3cm = ………. dm d) 20 ha = …………. km2
b) 4237 m2 = ………..ha
d) 20 ha = …………. km2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: a) 25 tấn 28 kg = ……… tấn b) 4237 m2 = ………..ha c) 14dm 3cm = ………. dm d) 20 ha = …………. km2 b) 4237 m2 = ………..ha d) 20 ha = …………. km2”

Viết một bình luận