Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1. Tìm x : X x 1,2 – 43,502 = 21,73 2. Tính bằng cách thuận tiện a, 4 : 0,25 + 24,8 x 0,5 – 3 : 0,125 b, 31,7 x 6,5 + 3,5 x 31,7 Mình

Toán Lớp 5: 1. Tìm x :
X x 1,2 – 43,502 = 21,73
2. Tính bằng cách thuận tiện
a, 4 : 0,25 + 24,8 x 0,5 – 3 : 0,125
b, 31,7 x 6,5 + 3,5 x 31,7
Mình đang cần gấp
Ai nhanh ai đúng mình tick cho

Comments ( 2 )

 1. Mình gửi, mong được hay nhất và 5 sao
  #lamngoc

  toan-lop-5-1-tim-1-2-43-502-21-73-2-tinh-bang-cach-thuan-tien-a-4-0-25-24-8-0-5-3-0-125-b-31-7-6

 2. Giải đáp:
   Bài 1) 54,36
  Bài 2)
  a)26,8.          b)41,7.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1)
  a)X× 1,2- 43,502= 21,73
  X× 1,2= 21,73+ 43,502
  X× 1,2= 65,232
  X= 65,232: 1,2
  X= 54,36
  Bài 2)
  a)4:0,25+24,8×0,5-3:0,125
  ={[(0,25+ 0,5) :0,125]+ 4- 3}+ 24,8
  =[(0,125: 0,125)+ 4- 3]
  =(1+ 4- 3)+ 24,8
  =2+ 24,8
  =26,8
  b )31,7×6,5+3,5×31,7
  =(6,5+3,5)×31,7
  =10+31,7
  =41,7

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa