Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1:Cho biểu thức:A=4,25*(a+41,53)-125 a,Tính giá trị biểu thức khi a=58,47 b,Tính giá trị của a khi A=53,5 2.Cho hai số có tổng là 20,47

Toán Lớp 5: 1:Cho biểu thức:A=4,25*(a+41,53)-125
a,Tính giá trị biểu thức khi a=58,47
b,Tính giá trị của a khi A=53,5
2.Cho hai số có tổng là 20,47. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 3 lần,số hạng thứ hai gấp lên 5 lần thì tổng hai số mới là 77,07.Tìm hai số đã cho?

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh