Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1. Cần bao nhiêu đoạn dây dài 160cm để quấn một hình vuông có diện tích 100 mét vuông? 2. Sử dụng các chữ số 0,1,2,3 và 4 có thể tạo đư

Toán Lớp 5: 1. Cần bao nhiêu đoạn dây dài 160cm để quấn một hình vuông có diện tích 100 mét vuông?
2. Sử dụng các chữ số 0,1,2,3 và 4 có thể tạo được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau?

Comments ( 2 )

 1. Bài 1
  Đổi 160cm = 1,6m
  Diện tích hình vuông là 100m^2 => cạnh của hình vuông là 10m vì 10 × 10 = 100
  Cần số đoạn dây dài 160cm để quấn một hình vuông có diện tích là 100m^2 là :
  10 : 1,6 = 6,25 ( đoạn )
  Đổi 6,25 = 6 1/4 đoạn
              Đáp số : 6 1/4  đoạn
  Bài 2
  Chữ số hàng đơn vị có 3 sự lựa chọn ( vì là số chẵn nên hàng đơn vị chỉ có thể là 0 ; 2 hoặc 4 )
  Chữ số hàng chục có 4 sự lựa chọn
  Chữ số hàng trăm có 3 sự lựa chọn
  Chữ số hàng nghìn có 1 sự lựa chọn
  Vậy có thể tạo được tất cả các số chẵn có 4 chữ số khác nhau là :
  3 × 4 × 3 × 1 = 36 ( số )
                       Đáp số : 36 số
  #dtkc

 2. 1.
  Đổi: 160 cm = 1,6 m
  Ta có: 100 m² = 10 × 10 nên suy ra cạnh hình vuông là 10 m
  Số đoạn dây dài 1,6 m cần để quấn thành 1 hình vuông cạnh 10 m là:
  10 : 1,6 = 6,25 (đoạn)
  Đáp số: 6,25 đoạn
  2.
  Hàng đơn vị có thể có: 3 số
  Hàng chục có thể có: 4 số
  Hàng trăm có thể có: 3 số
  Hàng nghìn có thể có: 1 số
  Số số chẵn khác nhau có thể viết được từ 5 chữ số 0,1,2,3 và 4 là:
  3 × 4 × 3 × 1 = 36 (số)
  Đáp số: 36 số
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn