Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Viết các phân số lớn hơn 1/2 và bé hơn 2 có tử số và mẫu số đều bằng 5

Toán Lớp 4: Viết các phân số lớn hơn 1/2 và bé hơn 2 có tử số và mẫu số đều bằng 5

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phân số có tử số và mẫu số đều bằng 5
  => phân số đó là: 5/5
  5/5 > 1/2 ; 5/5 < 2 
  vậy phân số đó là: 5/5

 2. Giải đáp:
   5/5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phân số có tử số và mẫu số đều bằng 5
  => phân số đó là: 5/5
  5/5 > 1/2 ; 5/5 < 2 
  vậy phân số đó là: 5/5

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )