Toán Lớp 4: trung bình cộng của số ba bằng 18 biết số thứ nhất bằng 28 và gấp đổi số thứ 2 . Tìm số thứ ba

By Mai

Toán Lớp 4: trung bình cộng của số ba bằng 18 biết số thứ nhất bằng 28 và gấp đổi số thứ 2 . Tìm số thứ ba
Viết một bình luận