Toán Lớp 4: Tổng hai số liên tiếp là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Vậy số chẵn bé là:-… Số chẵn lớn là:–…

By Nhân

Toán Lớp 4: Tổng hai số liên tiếp là số chẵn lớn nhất có ba chữ số.
Vậy số chẵn bé là:…….
Số chẵn lớn là:………..
Viết một bình luận