Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Khi nhân một số với 54 , một bạn đã dặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên được tích sai là 1107. Tim tích đúng của phép nhân

Toán Lớp 4: Khi nhân một số với 54 , một bạn đã dặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên được tích sai là 1107. Tim tích đúng của phép nhân

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Khi nhân một số với 54 mà đặt thẳng cột thì ko còn nhân với 54 nữa mà nhân với
        5+4=9
  Vậy số ban đầu là:
        1107÷9=123
  Tích đúng là:
        123×54=6642
              Đáp số: 6642

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  khi đặt các tích riêng thằng cột số đó k còn nhân với 54 nửa  nhân với 5 + 4 = 9
  => Số nhân với 54 là :
  1107 : 9 = 123
  Tích đúng là :
  123 x 54 = 6642
  Đ/s:…….

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )