Toán Lớp 4: Hãy viết phân số 9/15 thành tổng của 3 phân số tử số là 1

Toán Lớp 4: Hãy viết phân số 9/15 thành tổng của 3 phân số tử số là 1

TRẢ LỜI

Viết một bình luận